savini-wheels-sv48-c-black-red.jpg
savini-wheels-sv48-c-white-chrome.jpg